Gedeeltelijke lockdown en re-integratie


Werkgevers let op, de Wet Verbetering Poortwachter geldt ook tijdens de gedeeltelijke lockdown!

Deze wet legt aan zowel de werkgever als de medewerker de verplichting op om alles te doen dat nodig is om de zieke medewerker weer aan het werk te helpen, ook tijdens deze Coronacrisis.

Het UWV heeft aangegeven bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen coulant te zijn. Maar let op! Het UWV geeft zeker geen vrijbrief. Het UWV zal wel streng toetsen of je goede redenen hebt aangevoerd om niet (volledig) aan de re-integratieverplichtingen te voldoen. Wees creatief en zorg voor een goede vastlegging in de vorm van bijstellingen op het plan van aanpak. Ga er niet zomaar vanuit dat re-integratieverplichtingen nu wel even op een lager pitje kunnen worden gezet!

Aandachtspunten:

  • Houd op regelmatige basis contact met de zieke medewerker en leg deze contactmomenten en afspraken die gemaakt worden goed vast.
  • Op dit moment beperken (de meeste) bedrijfsartsen zich tot consulten op afstand door middel van (video)bellen. Zorg ervoor dat de bedrijfsarts aangesloten blijft over actuele ontwikkelingen en vraag om schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken.
  • Als er geen enkele mogelijkheid is om de medewerker vanuit huis of op de werkvloer te laten hervatten, leg dit dan in overleg met de medewerker goed vast. Bijvoorbeeld in het Plan van Aanpak dat samen opgesteld wordt. Beschrijf welke re-integratieactiviteiten niet uitgevoerd kunnen worden en wat de reden daarvan is. Vraag de bedrijfsarts zo nodig om hierover een advies te geven. 
  • Het Coronavirus en de maatregelen die als gevolg daarvan gelden zijn geen reden om de medewerker niet deels hersteld te melden. Je moet die melding dus toch gewoon doen. Ook in dit geval is het belangrijk om in het plan van aanpak vast te leggen waarom (gedeeltelijke) werkhervatting niet mogelijk is.

We begrijpen dat er op HR-gebied veel speelt in deze tijd en dat onzekerheid veel onrust kan veroorzaken. Onze diensten en expertise zetten wij graag in om iedereen ook in dit proces te ondersteunen. Met de maatregelen die we bij StraidAhead getroffen hebben, kan begeleiding direct worden opgestart.