Voorkom een loonsanctie, schakel op tijd hulp!


Een langdurig zieke werknemer? Dan moet de werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter de juiste stappen doorlopen. De probleemanalyse bij zes weken en het opstellen van een plan van aanpak bij acht weken. Werkgever en werknemer zijn verplicht om aan het einde van het eerste ziektejaar de verrichte re-integratieactiviteiten samen te evalueren, de eerstejaarsevaluatie. Tussentijds regelmatig evalueren is daarnaast ook belangrijk. Adviezen van externe deskundigen zoals de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige moeten op tijd en zorgvuldig worden opgevolgd. Uiterlijk in week 93 volgt dan de WIA-aanvraag met re-integratieverslag. En na 104 weken eindigt de loondoorbetalingsplicht en het ontslagverbod, tenzij er een loonsanctie volgt.

Onvoldoende inspanning bij re-integratie na langdurig verzuim kan leiden tot een loonsanctie van het UWV. Vaak gaat het in het re-integratietraject mis bij het inzetten van de re-integratie door de werkgever. De re-integratie start bijvoorbeeld te laat of op een verkeerde manier. Veel bedrijven zetten daarbij het tweede spoor verkeerd in of volgen adviezen van externe deskundigen te laat op.

Bij de WIA-aanvraag toetst het UWV of in de eerste 104 ziekteweken voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Als het UWV vindt van niet, dan kan de werkgever een loonsanctie krijgen. Dit houdt in dat de werkgever het loon van de werknemer gedurende 52 extra weken moet doorbetalen. Het opzegverbod wordt met dezelfde periode verlengd. Het dienstverband beëindigen is niet mogelijk.Het is dus belangrijk om bij langdurig verzuim de juiste stappen op het goede moment in gang te zetten. Een deskundig re-integratiebureau kan de verbindende schakel vormen tijdens dit intensieve proces. En, niet onbelangrijk een belangrijke rol spelen bij het realiseren van een succesvolle route naar een nieuwe baan of een nieuw perspectief.